Kliknij i zapisz się on-line na szkolenie
Kliknij i pobierz artykuł PDF!
Włoski instytut
Gaginety

REGULAMIN SZKOLEŃ


§ 1 Definicje

 1. Szkolenie - odpłatny kurs organizowany w ramach projektu „Włoski Instytut Estetyki Twarzy”, zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym i harmonogramem dostępnym w serwisie http://www.stomygen.pl/ 
 2. Zabieg - zabieg poprawy estetyki twarzy wykonywany podczas Szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i praktycznym doświadczeniem z zakresu prowadzonego szkolenia.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin Szkoleń.
 4. Formularz - elektroniczny formularz zgłoszenia na Szkolenie dostępny na stronie www.stomygen.pl oraz formularz w formie papierowej udostępniony przez Organizatora podczas trwania Szkolenia.
 5. Organizator - A.B. Berren-Handlowy Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 22, 05-816 Michałowice-Reguły, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000177786, NIP 5342129900, REGON 016388173.
 6. Uczestnik - lekarz stomatolog posiadający ważne prawo wykonywania zawodu lub osoba posiadająca ważne uprawnienia asystenta stomatologicznego
 7. Wolontariusz - osoba poddająca się Zabiegowi.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady przyjmowania zgłoszeń, kwalifikowania Uczestników i Wolontariuszy do udziału w Szkoleniu, warunki uczestnictwa w Szkoleniu oraz zasady ich organizacji.
 2. Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Włoski Instytut Estetyki Twarzy”.
 3. Organizator realizuje Szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem http://www.stomygen.pl/e_szkolenia_instytut_poziomy.php.
 4. Oferta szkoleniowa zawiera m.in. wysokość opłat za Szkolenie, przedmiot, program, termin oraz miejsce Szkolenia.
 5. Szkolenia kierowane są do lekarzy stomatologów posiadających ważne prawo wykonywania zawodu oraz osób posiadających ważne uprawnienia asystenta stomatologicznego.
 6. Szkolenia będą prowadzone w grupach nieprzekraczających 40 Uczestników.
 7. Wszelkie informacje o Szkoleniach udzielane są pod numerem telefonu: 22 798 03 18 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolenia@berren.pl

§ 3 Zgłoszenie uczestnictwa w Szkoleniu

 1. O przyjęciu kandydatów do udziału w szkoleniu decyduje spełnienie kryteriów formalnych oraz kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem preferowanej grupy docelowej szkolenia.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane do momentu uzyskania ustalonej przez Organizatora maksymalnej liczby Uczestników i Wolontariuszy. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Szkoleniu.
 3. Uczestnik i Wolontariusz przed zgłoszeniem zamiaru uczestnictwa w Szkoleniu mają obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu. Zgłoszenie zamiaru uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
 4. Zgłoszenie przez Uczestnika zamiaru uczestnictwa w Szkoleniu następuje poprzez przesłanie do Organizatora poprawnie wypełnionego Formularza. Wolontariusz może zgłosić zamiar uczestnictwa w Szkoleniu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Dodatkowo, niezależnie od postanowień ust. 4, Organizator może umożliwić dokonywanie zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w kolejnym Szkoleniu podczas trwania Szkolenia, w którym Uczestnik bierze udział. Organizator zastrzega sobie wówczas możliwość zaoferowania ceny specjalnej, niższej od ewentualnej ceny promocyjnej oraz ceny regularnej przewidzianej za udział w takim kolejnym Szkoleniu. W przypadku skorzystania z oferty, o której mowa w niniejszym ustępie, Uczestnik wypełnia Formularz jednocześnie dokonując opłaty tytułem zaliczki za udział w Szkoleniu, w kwocie ustalonej przez Organizatora. Zaliczka może być uiszczona przez Uczestnika wyłącznie podczas Szkolenia, w którym zgłasza zamiar uczestniczenia w kolejnym Szkoleniu. Zaliczka płatna jest w formie gotówkowej albo bezgotówkowej za pomocą terminalu płatniczego. Z uwagi na możliwość skorzystania z ceny specjalnej za udział w kolejnym Szkoleniu, zaliczka nie podlega zwrotowi za wyjątkiem przypadków wskazanych w § 6 ust. 5 Regulaminu. Odnośnie do zaliczki, o której mowa w niniejszym ustępie, nie znajdują zastosowania postanowienia § 7 Regulaminu. Uczestnik, który uiścił zaliczkę, jest obowiązany do dokonania pozostałej części opłaty za udział w Szkoleniu w ciągu 10 dni od daty otrzymania potwierdzenia drogą elektroniczną uczestnictwa w szkoleniu.
 6. Listę Uczestników i Wolontariuszy zakwalifikowanych do udziału w Szkoleniu zatwierdza Organizator. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w Szkoleniu, zostaną poinformowani o wynikach naboru drogą elektroniczną.
 7. W przypadku niezebrania ustalonej przez Organizatora minimalnej liczby Uczestników i Wolontariuszy, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia naboru do momentu zebrania wymaganej liczby Uczestników i Wolontariuszy lub do odwołania Szkolenia.
 8. W przypadku zmiany danych osobowych podanych Organizatorowi, Uczestnik i Wolontariusz mają obowiązek zaktualizować dane i poinformować o tym fakcie Organizatora w najszybszym możliwym terminie.

§ 4 Warunki uczestnictwa - Uczestnicy

 1. Zgłaszając swój udział w Szkoleniu Uczestnik oświadcza, że posiada ważne prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa lub ważne uprawnienia asystenta stomatologicznego oraz posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 2. Udział Uczestnika w Szkoleniu jest odpłatny.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest uiszczenie opłaty określonej w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem http://www.stomygen.pl/e_szkolenia_instytut_poziomy.php.
 4. Opłata za uczestnictwo w szkoleniu powinna być uregulowana przez Uczestnika przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania potwierdzenia drogą elektroniczną uczestnictwa w szkoleniu.
 5. Opłaty należy dokonywać na podany niżej rachunek bankowy Organizatora:

  A.B. Berren-Handlowy Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 22, 05-816 Michałowice-Reguły
  Deutsche Bank PBC SA: 06 1910 1048 2258 0117 0094 0001
  (w tytule przelewu należy wpisać nazwisko Uczestnika oraz tytuł i datę Szkolenia)

 6. Faktura jest wystawiana w ciągu 14 dni po otrzymaniu należności za Szkolenie i wysyłana za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany przez Uczestnika. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu, faktura zostaje wystawiona w ciągu 15 dni po otrzymaniu pełnej kwoty za udział w Szkoleniu oraz wysłana za pośrednictwem poczty polskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
 7. Formularz należy przesłać nie później niż 7 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia wybranego Szkolenia.

§ 5 Warunki uczestnictwa - Wolontariusze

 1. Udział Wolontariusza w Szkoleniu jest ograniczony wyłącznie do udziału w Zabiegu i jest nieodpłatny.
 2. Wolontariusz ma prawo do jednego Zabiegu, który wykonany zostanie podczas Szkolenia, z zachowaniem zasad określonych Regulaminem. Wolontariusz nie bierze udziału w Szkoleniu za wyjątkiem udziału w Zabiegu. Wolontariusz w szczególności nie jest uprawniony do przebywania na sali wykładowej lub w gabinecie zabiegowym poza Zabiegiem, któremu się poddaje.
 3. Warunkiem uczestnictwa Wolontariusza w Zabiegu jest zapoznanie się i akceptacja wszystkich warunków określonych w:
  1.  Regulaminie,
  2. „Formularzu świadomej zgody na wykonanie zabiegu”, udostępnionym przed wykonaniem zabiegu,
  3. Informacji dla pacjenta” określającej przeciwwskazania do wykonywania zabiegu oraz zalecenia pozabiegowe, udostępnionej przed wykonaniem zabiegu,
  4. Formularzu „Zgody na wykorzystanie wizerunku”, udostępnionym przed wykonaniem zabiegu.

§ 6 Organizacja Szkolenia

 1. Czas i miejsce Szkolenia określa Organizator.
 2. Na miejsce Szkolenia, Uczestnik i Wolontariusz dojeżdżają we własnym zakresie. Koszty związane z dojazdem do miejsca Szkolenia ponoszą samodzielnie Uczestnicy i Wolontariusze.
 3. Organizator zapewnia zrealizowanie zakresu tematycznego Szkolenia przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i praktycznym doświadczeniem z zakresu prowadzonego szkolenia.
 4. Organizator informuje, że Szkolenie będzie rejestrowane poprzez utrwalenie przebiegu Szkolenia w formie dokumentacji zdjęciowej i nagrania video.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu odbywania się Szkolenia nie później niż 2 dni przed planowaną datą jego rozpoczęcia. W przypadku odwołania Szkolenia z winy Organizatora, Organiza­tor zobowiązuje się do powiadomienia o tym fakcie Uczestników i Wolontariuszy na co najmniej 2 dni przed planowaną datą rozpoczęcia Szkolenia. Organizator zwróci Uczestnikom wniesione opłaty za uczestnictwo w wysokości 100%, natomiast Uczestnikom i Wolontariuszom z tego tytułu nie będą przysługiwały wobec Organizatora żadne inne roszczenia.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy oraz miejsca Szkolenia.
 7. Podczas Szkolenia Uczestnicy i Wolontariusze zobowiązani są do respektowania zasad i warunków Szkolenia określonych przez Organizatora.
 8. Podczas Szkolenia Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe. Uczestnicy po zakończeniu Szkolenia otrzymają imienny Certyfikat Ukończenia Kursu.
 9. Materiały udostępniane w ramach Szkolenia w jakiejkolwiek formie, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i chronione są prawami autorskimi o charakterze majątkowym i osobistym. Materiały szkoleniowe ani ich części nie mogą być kopiowane lub wykorzystywane poza Szkoleniem bez uprzedniej pisemnej zgody ich twórcy lub Organizatora. Podczas Szkoleń obowiązuje całkowity zakaz jakiegokolwiek rejestrowania, fotografowania i nagrywania obrazu i dźwięku oraz zakaz posługiwania się urządzeniami rejestrującymi obraz i dźwięk.
 10. Zabieg z udziałem Wolontariusza zostanie przeprowadzony w wybranej przez Organizatora klinice, w której odbędzie się Szkolenie. Organizator zapewnia, że wybrana przez niego klinika będzie spełniała wszelkie niezbędne wymagania i standardy. Uczestnicy i Wolontariusze zobowiązani są do respektowania zasad i warunków (regulaminu) obowiązujących w klinice, w której odbywa się Szkolenie.
 11. Zabieg zostanie wykonany w odpowiednio przygotowanych do tego celu gabinetach zabiegowych znajdujących się w wybranej przez Organizatora klinice. Podczas Zabiegu w gabinecie zabiegowym mogą być obecni wyłącznie Wolontariusz, którego dotyczy Zabieg, Uczestnicy w liczbie określonej przez Organizatora oraz ewentualnie osoby wyznaczone przez Organizatora spośród innych osób uczestniczących w Szkoleniu.
 12. Uczestnicy i Wolontariusze w szczególności zobowiązani są do poszanowania wszelkich elementów wyposażenia kliniki, w której odbywa się Szkolenie. Za uszkodzenie jakiegokolwiek elementu wyposażenia kliniki przez Uczestnika lub Wolontariusza, osoby te ponoszą osobistą odpowiedzialność majątkową.  

§ 7 Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu bez ponoszenia żadnych kosztów, o ile zgłosi rezygnację nie później niż na 10 dni roboczych przed zaplanowaną datą Szkolenia. Wolontariusz może zrezygnować z uczestnictwa w Szkoleniu bez ponoszenia żadnych kosztów. Rezygnacji ze Szkolenia należy dokonywać wyłącznie w formie pisemnej.
 2. W przypadku nieobecności Uczestnika na Szkoleniu lub rezygnacji ze Szkolenia w terminie późniejszym niż 10 dni roboczych przed zaplanowaną datą Szkolenia, Uczestnik ponosi koszty uczestnictwa w Szkoleniu. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty za uczestnictwo wpłaconej przez Uczestnika.

§ 8 Reklamacje

 1. Uczestnik i Wolontariusz ma prawo do składania reklamacji dotyczących Szkolenia w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.
 2. Reklamacja może zostać zgłoszona przez Uczestnika lub Wolontariusza w formie pisemnej w postaci:
  1. listu poleconego – na adres Organizatora: A.B. Berren-Handlowy Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 22, 05-816 Michałowice-Reguły,
  2. wiadomości e-mail – na adres: szkolenia@berren.pl
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. nazwę/imię i nazwisko Uczestnika/Wolontariusza;
  2. adres siedziby/zamieszkania Uczestnika/Wolontariusza;
  3. opis zgłaszanego problemu wraz z uzasadnieniem reklamacji;
  4. proponowany przez Uczestnika/Wolontariusza sposób rozwiązania sprawy;
  5. wskazanie preferowanej formy odpowiedzi na reklamację (list lub e-mail).
    
 1. W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie będzie zawierało wszystkich informacji wskazanych w pkt 3 powyżej, Uczestnik/Wolontariusz zostanie wezwany do złożenia uzupełnionej reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania wezwania.
 2. Wezwanie do złożenia uzupełnionej reklamacji nie jest kierowane w przypadkach braków zgłoszenia reklamacyjnego dotyczących wyłącznie wskazania sposobu preferowanej formy odpowiedzi na reklamację. Organizator zastrzega sobie w takich przypadkach korzystanie z formy odpowiedzi w postaci listu poleconego lub wiadomości e-mail według własnego uznania.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli:
  1. zgłoszenie reklamacyjne złożone zostanie po upływie terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej,
  2. nie zostanie złożone uzupełnione zgłoszenie reklamacyjne w dodatkowym terminie, o którym mowa w pkt 4 powyżej,
  3. zgłoszona reklamacja wynika wyłącznie z nieznajomości postanowień Regulaminu.
 1. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu. Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty, w przypadku gdy reklamacja jest zasadna, zostanie przesłana mailowo lub pocztą tradycyjną według wyboru Uczestnika/Wolontariusza, z zastrzeżeniem pkt 5 powyżej.
 2. Organizator szkolenia nie odpowiada za błędy w danych zawartych w wystawionych fakturach lub w wydanych Certyfikatach Ukończenia Kursu w przypadku podania przez Uczestnika błędnych danych osobowych w tym danych niezbędnych do wystawienia faktury. Reklamacje w takim przypadku nie będą uznawane.
 3. W przypadku reklamacji dotyczących usług świadczonych przez stronę trzecią, Organizator przekaże reklamację tej osobie. Zostanie ona  rozpatrzona zgodnie z procedurami obowiązującymi u osoby trzeciej. Odpowiedzialność Organizatora zostaje w takim przypadku ograniczona do przekazania w terminie określonym w pkt 7 reklamacji osobie trzeciej i poinformowania o tym fakcie Uczestnika/Wolontariusza. 

§ 9 Dane osobowe

Poprzez zgłoszenie udziału w Szkoleniu Uczestnik/Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany, iż:

 1. administratorem jego danych osobowych jest A.B. Berren-Handlowy Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 22, 05-816 Michałowice-Reguły,
 2. jego dane osobowe są zbierane w celu realizacji i dokumentowania Szkoleń, w tym w celach wskazanych w § 6 pkt 6 Regulaminu, 
 3. ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ma prawo do ich poprawiania lub żądania usunięcia,
 4. podanie przeze uczestnika danych osobowych jest dobrowolne.

§ 10 Odpowiedzialność

 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników/Wolontariuszy lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników/Wolontariuszy informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Wolontariuszy w związku lub na skutek Zabiegu przeprowadzonego z naruszeniem zasad przekazanych Uczestnikom podczas Szkolenia. W takich przypadkach odpowiedzialność za szkody powstałe u Wolontariuszy ponosi Uczestnik, z którego działania lub zaniechania wynikła szkoda.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu. O zmianie regulaminu Uczestnik/Wolontariusz, który uzyskał potwierdzenie uczestnictwa w Szkoleniu, zostanie poinformowany w formie listu poleconego, faksu lub poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.stomygen.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o ochronie konsumentów.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.12.2015 roku.